GDPR

Zaštita osobnih podataka

Što je GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Opći uvijeti, informacije i zahtjevi za zaštitu osobnih podataka:

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP
Politika sustava upravljanja osobnim podacima
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

GORDOM logistika j.d.o.o.
Imprićeva ulica 9/a
10000 Zagreb
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Nije imenovan
e-mail: goran.gasparic@cod-express.hr
web: https://gordomlogistika.hr